Aalsmeerderweg 239-S, 1432 CM Aalsmeer
+31 6 53689861
info@kinderopvangcoach.com

Wet IKK

 Kinderopvang en de Wet IKK 2019!

De kwaliteit in de kinderopvang krijgt weer een boost. Iedere pedagogische medewerker krijgt recht op coaching on-the-job met ingang van januari 2019. Volgens de wet IKK moet de professionaliteit van de pm’ers serieuzer genomen worden. De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.
De eis tot coaching is ingevoerd om de geboden kwaliteit in de praktijk van de kinderopvang te verhogen. Alle beroepskrachten die worden ingezet op het kindercentrum hebben recht op begeleiding en coaching. Dit geldt ook voor beroepskrachten en uitzendkrachten die een wisselende arbeidsduur hebben, (nulurencontract, flex-uren etc) maar ook voor de kinderopvangondernemers en beleidsmedewerkers die zelf ook werkzaam zijn als pedagogisch medewerker.Wanneer er meerdere voorzieningen op een adres staan ingeschreven (bv een BSO en een KDV) of twee KDV’s van een houder, dan geldt dat beide voorzieningen apart meegeteld worden in de rekentool v.w.b de 50 uur per locatie. 
Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch coach op jaarbasis is afhankelijk van het aantal FTE aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).
Rekenregels
1. De houder stelt jaarlijks op 1 januari, zijnde de peildatum, het aantal kindercentra dat hij exploiteert vast en het totaal aantal fte waarvoor beroepskrachten werkzaam zijn bij het kindercentrum of, indien de houder meer dan één kindercentrum exploiteert, de kindercentra.

2. Op basis van het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het totaal aantal fte waarvoor beroepskrachten werkzaam zijn bij het kindercentrum of, indien de houder meer dan een kindercentrum exploiteert, de kindercentra, wordt het minimaal aantal uren waarvoor de houder pedagogisch beleidsmedewerkers inzet voor het jaar waarin de peildatum valt, bepaald volgens de volgende formule: vijftig uren voor de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens maal het aantal kindercentra dat de houder op de peildatum exploiteert plus tien uren voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden maal het aantal fte waarvoor op de peildatum beroepskrachten werkzaam zijn bij het kindercentrum of, indien de houder meer dan één kindercentrum exploiteert, de kindercentra.
LET OP: Er is geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per beroepskracht. Ook is de wijze van verdeling van de coachingsuren over de beroepskrachten niet voorgeschreven. Er is wel een minimum gesteld aan het totaal aantal coachingsuren per kinderopvangonderneming: 10 uur x fte. Het is aan de houder om de verdeling van deze coachingsuren te bepalen al naar gelang de wensen en het functioneren van de beroepskrachten die bij zijn kindercentrum of –centra werkzaam zijn. Hierbij geldt de voorwaarde dat elke beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. Deze verdeling zal, voorafgaand aan het coachingstraject door de Kinderopvangcoach schriftelijk vastgelegd worden, zodat deze inzichtelijk is voor beroepskrachten, ouders en GGD inspecteur.
Voor de ondersteuning bij de berekening van het minimum aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden, is een online rekentool ontwikkeld. Deze rekentool is te vinden via: www.1ratio.nl Bron: Ministerie van SZW
Deze rekentool is te vinden via: www.1ratio.nl 
Bron: Ministerie van SZWDe Kinderopvangcoach geeft begeleiding (coaching) en advies aan pedagogisch medewerkers, coaches, leidinggevenden, locatiemanagers, directies, oudercommissies, kinderen van alle leeftijden in groepsverband en/of individueel.

De Kinderopvangcoach, even in het kort;

We onderzoeken..

competenties, vaardigheden, muren, grenzen, blinde vlekken en uiteraard naar kansen en mogelijkheden.

We ontwikkelen..

opvoedingspatronen, verwachtingen en overtuigingen. Door deze te leren kennen ontstaat ruimte om verder te ontwikkelen. Je kunt er dan zelf iets mee doen en dan wordt dit leren een mogelijkheid tot veranderen.

We relativeren..

door te spiegelen en op onszelf te reflecteren. Reflectie kan worden beschouwd als een belangrijke basis tot bewustwording in het eigen handelen en het zoeken naar concrete oplossingen. Humor is daarbij een belangrijke factor. Humor relativeert en lachen is immers fijn om te doen.

Overzicht van maatregelen IKK v.a 2019-2023

Klik hier voor het YouTube filmpje!

Pedagogische Coaching volgens Wet IKK

Regel het nu!

  Filmpje Youtube over Wet IKK
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Cancel